สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ edu_lb@citu.tu.ac.th หรือ โทร. 02-623-5055-8 ต่อ 1101 - 1106 Click
ทำไมต้อง BMCI

Location: จัดการเรียนการสอนที่วัฒนธรรมและชุมชนที่มีความเป็นมายาวนาน อันยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์โดดเด่นอย่างแน่นเหนียว

Length: ศึกษาครบหลักสูตรเพียง 3.5 ปี สำหรับระดับปริญญาตรีและ1.5 ปี สำหรับระดับปริญญาโท

Lively curriculum: หลักสูตรเน้นความทันสมัยบนพื้นฐานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อันนำไปสู่นิยามความสร้างสรรค์ในบริบทต่าง ๆ

Learning activities: สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เช่น ทัศนศึกษา บทบาทสมมติ วิเคราะห์กรณีศึกษา อภิปรายและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Leading to ASEAN: เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาภาษาอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างรอบด้าน
 
ใครสอน BMCI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวฬุรีย์  เมธาวีวินิจ
ผู้อำนวยการหลักสูตร BMCI
  • Master of Arts in Cultural management ,College of Innovation Education,Thammasat University.
  • Bachelor of science,(second class honor)(International program),Faculty of Commerce and Accountancy ,Thammasat University
BMCI สอนอะไร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)

ชื่อย่อ:    ศศ.บ. (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:  Bachelor of Arts (Management of Cultural Heritage and Creative Industries)

ชื่อย่อ:    B.A. (Management of Cultural Heritage and Creative Industries)
 

ใคร ๆ ก็เรียน BMCI

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ภายใต้รายวิชา บศ 755 การบริหารสื่ออุตสาหกรรมบันเทิง รับผิดชอบโดย อาจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง